Συνεργασία ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ και CMA SURVEYORS – LOSS ADJUSTERS LTD

09/08/2018

Το γραφείο πραγματογνωμόνων ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ με έδρα την Αθήνα και το
γραφείο πραγματογνωμόνων CMA SURVEYORS – LOSS ADJUSTERS LTD, με έδρα τη
Λευκωσία ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στην Ασφαλιστική Αγορά της Κύπρου.

Η εταιρεία ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε στις 2 Ιουλίου 2001 μετά τη
συγχώνευση δύο επιτυχημένων εταιρειών πραγματογνωμόνων στην Ελληνική αγορά, της
ΠΑΣΚΑΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ (η οποία ιδρύθηκε το 1927 και στην τελευταία διοίκηση
εκπροσωπούνταν από τους Γαλάνη Ιωάννη και Κατίκο Νικόλαο) και της Π. ΣΤΡΑΤΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ (συνέχιση της εταιρείας που ιδρύθηκε το 1980 από τον Παναγιώτη
Στρατή).

Σήμερα η ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ είναι η μεγαλύτερη στο είδος της στην Ελλάδα,
τόσο σε αριθμό αναλαμβανομένων υποθέσεων και σε κύκλο εργασιών όσο και σε αριθμό
συνεργατών.

Η CMA SURVEYORS – LOSS ADJUSTERS LTD διευθύνεται από τον κ. Μάρκο-
Δράκο Χριστοφίδη, έμπειρο στέλεχος στον έλεγχο και διακανονισμό ζημιών περιουσίας της
Κυπριακής Ασφαλιστικής Αγοράς.

Με τη συνεργασία αυτή τα δύο γραφεία πραγματογνωμόνων στοχεύουν:
˗ Στην παροχή ποιοτικότερων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην Ασφαλιστική
Αγορά της Κύπρου σε όλους τους τομείς ασφάλισης (εκτός αυτοκινήτων).
˗ Στη μεταφορά και στην Κύπρο της συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας που
κατέχει η ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ στην Ελλάδα και σε χώρες των Βαλκανίων
από την αντιμετώπιση σοβαρών και πολύπλοκων υποθέσεων ζημιών.

Η συνεργασία δύο, εγνωσμένου κύρους, γραφείων πραγματογνωμόνων είναι μία
σημαντική στιγμή. Η εξωστρέφεια, όταν συνιστά επέκταση μιας σταθερής και υπεύθυνης
πορείας και μεταφορά τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου, οδηγεί στη διεύρυνση της παροχής
ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών, με πολλαπλά οφέλη για τον Ασφαλιστικό
Χώρο.